• Trang chủ
  • Tin tức
  • Thông báo
  • Thông báo triển khai đăng ký nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh năm 2021 của Trường Đại học Xây dựng

Thông báo triển khai đăng ký nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh năm 2021 của Trường Đại học Xây dựng

Căn cứ Quy định tổ chức và hoạt động các nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh của Trường Đại học Xây dựng ban hành theo Quyết định số 701/QĐ-ĐHXD ngày 09/7/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2021,

Nhà trường thông báo cho các đơn vị về kế hoạch triển khai đăng ký nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh năm 2021 như sau:

  • Từ ngày 12/7/2021 đến 30/8/2021: Các khoa thông báo cho các giảng viên đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh theo mẫu hồ sơ đính kèm. Trưởng nhóm nộp hồ sơ đăng ký cho khoa quản lý, đối với đề xuất nhóm nghiên cứu mạnh cần có ý kiến của các khoa thuộc hướng nghiên cứu liên ngành.
  • Từ ngày 01/9/2021 đến 10/9/2021: Các khoa rà soát, tổng hợp hồ sơ bản cứng, bản scan gửi Phòng KHCN.
  • Từ ngày 10/9/2021 đến 20/9/2021: Nhà trường thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá hồ sơ, xét chọn nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh.
  • Tháng 10-11/2021: Phê duyệt và công bố thành lập các nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh.
  • Từ ngày 01/01/2022: Các nhóm triển khai hoạt động theo Quy định về tổ chức và hoạt động của nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh của Trường ĐHXD

Link download:

Quyết định số 701/QĐ-ĐHXD

– Mẫu hồ sơ đăng ký

Thông báo đăng ký
Quy định tổ chức và hoạt đông của nhóm NC, NCM