Thông báo kế hoạch kê khai hoạt động và sản phẩm NCKH năm học 2020-2021

Căn cứ Quyết định số 1105/QĐ-ĐHXD ngày 11/9/2020 về Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Xây dựng, Nhà trường thông báo đến các Khoa, Bộ môn kế hoạch kê khai hoạt động và sản phẩm nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2020-2021 như sau:

Link download các biểu mẫu kê khai

Quy định chế độ làm việc của giảng viên

Thong bao ke khai hoat dong NCKH nam hoc 2020-2021