Đề xuất nhiệm vụ KH&CN Bộ Giao thông Vận tải năm 2022

Thực hiện Công văn số 2894/BGTVT-KHCN ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2022, Nhà trường đề nghị các đơn vị đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo mẫu kèm theo.

Đề nghị các đơn vị/cá nhân gửi file đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2022 về Phòng Khoa học Công nghệ theo địa chỉ email: khcn@nuce.edu.vn và Lãnh đạo Khoa trước ngày 19 tháng 4 năm 2021.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoa học và Công nghệ: Phòng 309 nhà A1. Chuyên viên phụ trách: Lê Ngọc Yến – Tel. 0903206984.

Thông báo đăng ký đề tài cấp Bộ GTVT năm 2022

Phụ lục 1 – Phiếu đề xuất