HUCE-Intech 2022

1386

Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo và Khởi nghiệp Sinh viên Trường ĐHXDHN, HUCE-InTech 2022

Thứ Năm 26-05-2022

Mẫu đăng ký Mẫu tổng hợp Khoa, Ban [pdf-embedder url="https://khcn.nuce.edu.vn/wp-content/uploads/2022/05/Thong-bao-HUCE-Intech-2022-1-1.pdf" title="Thong bao HUCE-Intech 2022"]

HUCE-Intech 2022