Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ GD&ĐT năm 2021

Thực hiện Công văn số 1142/BGDĐT-KHCNMT ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường đề nghị các đơn vị xây dựng nhiệm vụ KH&CN năm 2021 của đơn vị mình theo các nội dung dưới đây:

Bộ GDĐT _ TB dang ky năm 2021 - Final

Các biểu mẫu đăng ký:

Các biểu mẫu đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo