Thông báo về việc kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2020, Nhà trường tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở với kế hoạch như sau:

Trước ngày 14/11/2020: Chủ nhiệm đề tài nộp báo cáo tiến độ theo mẫu Phụ lục 1 (hoặc tải từ website: http://khcn.nuce.edu.vn) và minh chứng (các báo cáo công việc, các sản phẩm khoa học, đào tạo,…) cho Khoa, Phòng, Ban.
Đồng thời gửi file báo cáo tiến độ và minh chứng cho Phòng KHCN dulieukhcn@nuce.edu.vn, tiêu đề email là tên khoa – mã số đề tài.
Từ ngày 16/11/2020 – 21/11/2020: Khoa, Phòng, Ban chủ trì tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài, đánh giá theo 3 mức: tốt, đạt, không đạt. Các đơn vị tổng hợp kết quả theo mẫu Phụ lục 2 và gửi về Phòng KHCN.
Từ ngày 25/11/2020 – 27/11/2020: Đoàn kiểm tra của Trường làm việc với các đơn vị theo lịch đính kèm (Yêu cầu các chủ nhiệm đề tài cấp Trường trọng điểm có mặt để báo cáo).

Đề nghị các đơn vị và CNĐT triển khai thực hiện theo kế hoạch nêu trên./.

Lich kiem tra tien do 2020

Phu luc 1. Mau bao cao cap Truong 2020

Phu luc 2. Mau bien ban hop kiem tra tien do