Thông báo kế hoạch kê khai giờ NCKH năm học 2019-2020

Căn cứ Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường Đại học Xây dựng, ban hành theo Quyết định số 503/QĐ-ĐHXD ngày 17/5/2017, Nhà trường thông báo đến các khoa, bộ môn kế hoạch kê khai giờ nghiên cứu khoa học (NCKH) từ các hoạt động KH&CN của giảng viên trong năm học 2019 – 2020 như sau:

Link download các biểu mẫu kê khai

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Thong bao ke hoach ke khai gio NCKH nam hoc 2019-2020