Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Thành phố Hà Nội năm 2021

Theo Công văn số 460/SKHCN-KHTC ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Sở KH&CN Thành phố Hà Nội về việc Hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp thành phố, Nhà trường thông báo tới các Khoa đề xuất các nhiệm vụ KHCN cấp Thành phố Hà Nội. Thông tin chi tiết xem ở file đính kèm.
Các đơn vị, cá nhân có kế hoạch đề xuất nhiệm vụ KHCN đề nghị liên hệ với Phòng Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn/phối hợp cụ thể (thời gian chậm nhất trước ngày 29/4/2020).

Chi tiết thông báo

Công văn 460/SKHCN-KHTC

Các mẫu phụ lục