Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Xây dựng năm 2021

Thực hiện Công văn số 1411/BXD-KHCNMT ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Bộ Xây dựng tạo hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2021, Nhà trường đề nghị các đơn vị đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Xây dựng năm 2021 (Phụ lục 4):

Bộ XD _ TB dang ky năm 2021 - final

Các biểu mẫu đăng ký:

Các biểu mẫu đề tài cấp Bộ Xây dựng