Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài KHCN cấp Trường trọng điểm loại năm 2020

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài KHCN cấp Trường trọng điểm loại năm 2020, bao gồm 02 đề tài trọng điểm loại 1 và 47 đề tài trọng điểm loại 2.

 

Danh sách đề tài trọng điểm loại 1.

QD giao trong diem loai 1

 

Danh sách đề tài trọng điểm loại 2

QD giao trong diem loai 2 - cac khoa