Quản lý giờ NCKH

Tổng hợp, cập nhật các tin tức, số liệu, văn bản, biểu mẫu về việc tính giờ Nghiên cứu khoa học (NCKH) năm 2019-2020 của giảng viên Trường Đại học Xây dựng.

1. Thông tin chung

Theo thông báo số 302/KHCN-ĐHXD ngày 07/5/2020 của Trường Đại học Xây dựng về việc kê khai giờ NCKH năm học 2019-2020, thời hạn các giảng viên nộp bản kê khai cá nhân cho bộ môn tổng hợp trước ngày 30/5/2020.

  • Giảng viên được bổ sung các sản phẩm phát sinh sau ngày kê khai
  • Minh chứng được lưu giữ tại Bộ môn (các sản phẩm tính giờ NCKH do Trường quản lý thì không cần minh chứng, các minh chứng online chỉ cần gửi đường link). Khoa, Trường sẽ kiểm tra khi cần thiết
  • Mức giờ chuẩn NCKH của Giảng viên sẽ được Phòng Tổ chức Cán bộ thông báo đến các Bộ môn

Trước 10/6/2020: Bộ môn tổng hợp kết quả theo mẫu ĐHXD-NCKH-01, kèm các Bản kê khai của từng giảng viên nộp cho Khoa.

Trước 15/6/2020: Khoa rà soát kết quả, xác nhận vào Bảng kê tổng hợp của từng Bộ môn và gửi Phòng KHCN.

2. Các Quy định và biểu mẫu kê khai

3. Phân bổ giờ Xây dựng chương trình đào tạo mới

a. Chương trình đào tạo trình độ đại học theo tiếp cận CDIO

(Đang phối hợp với Phòng Đào tạo cập nhật phân bổ giờ).

b. Chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ.

(Đang phối hợp với Khoa Sau đại học tiếp tục cập nhật phân bổ giờ).

4. Định mức giờ chuẩn NCKH năm học 2019-2020

(Đã có thông báo của Phòng TCCB về việc rà soát định mức giờ giảng dạy và NCKH năm học 2019-2020 gửi đến các đơn vị)

5. Tổng hợp kết quả giờ NCKH của giảng viên năm học 2018-2019

Kết quả giờ NCKH năm học 2018-2019