Kết quả giờ Nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019

Để thuận tiện trong việc kê khai giờ NCKH năm học 2019-2020, Nhà trường thông báo lại đến các đơn vị kết quả giờ NCKH của năm học 2018-2019.

Link download

Copy of Giờ chuẩn