• Trang chủ
  • Tin tức
  • Thông báo
  • Kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6

Kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6

Theo đó, việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN sẽ được tiến hành độc lập theo 3 cấp: cấp cơ sở; cấp Bộ, ngành, địa phương (gọi tắt là cấp Bộ); và cấp Nhà nước (tại các Hội đồng xét tặng Giải thưởng chuyên ngành trước khi được xem xét tại Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Nhà nước).
Chi tiết xem tại thông báo đính kèm.