Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Về việc triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2018 - 2019 (22-08-2018)

Căn cứ Quyết định số 660/QĐ-ĐHXD của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng ngày 12/5/2016 về việc ban hành Quy định về hoạt động NCKH của sinh viên trường Đại học Xây dựng;

Căn cứ kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2019;

Trường ĐHXD thông báo cho các đơn vị trong trường về kế hoạch triển khai hoạt động NCKH sinh viên năm học 2018 - 2019 như sau:

-  Từ 13/8/2018 đến 21/9/2018: Các khoa thông báo cho các giảng viên và các sinh viên đăng ký thực hiện đề tài NCKH theo mẫu (Phụ lục 1); Địa điểm đăng ký tại Văn phòng khoa.

+     Các giảng viên chủ động đề xuất các hướng nghiên cứu để sinh viên đăng ký tham gia thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia thực hiện một phần nội dung của đề tài NCKH các cấp. Các đề tài NCKH sinh viên cần được định hướng phát triển theo các Tiêu chí đánh giá quy định trong Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT (Phụ lục 2).

+     Mỗi đề tài có tối đa 2 người hướng dẫn (1 chính và 1 phụ) và có không quá 05 sinh viên tham gia thực hiện. Hướng dẫn phụ có thể là người ngoài trường có chuyên môn phù hợp. Mỗi giảng viên tham gia hướng dẫn không  quá 02 đề tài.

-  Từ 22/9/2018 đến 28/9/2018: Các khoa xét duyệt, phân công giảng viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện; Gửi danh sách tổng hợp về Phòng KHCN (Phụ lục 3).

-  Từ 04/01/2019 đến 15/01/2019: Các khoa triển khai kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài, gửi kết quả kiểm tra về phòng KHCN (sẽ có thông báo chi tiết kế hoạch thực hiện).

-  Tháng 4/2019: Các khoa tổ chức chấm sơ khảo; tập hợp báo cáo tổng kết, file báo cáo tóm tắt và danh sách Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKHSV gửi về Phòng KHCN
(sẽ có thông báo chi tiết kế hoạch thực hiện).

-  Tháng 5/2019: Nhà trường tổ chức Hội nghị KHCN sinh viên và đánh giá nghiệm thu các đề tài NCKH sinh viên và xét chọn các đề tài NCKH sinh viên xuất sắc để gửi dự Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” của Bộ GD&ĐT năm 2019.

-  Tháng 6/2019: Nhà trường tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào NCKH sinh viên; Trao giấy chứng nhận cho sinh viên thực hiện đề tài NCKH và giảng viên hướng dẫn.

Các phụ lục

Nhà trường đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc theo Thông báo này nhằm nâng cao chất lượng và thúc đẩy phong trào sinh viên NCKH của Trường ĐHXD. 

 

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo