Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019 (22-08-2018)

 Căn cứ vào kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2019, Trường Đại học Xây dựng thông báo cho các khoa, phòng, ban về việc đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở (bao gồm cấp Trường và cấp Trường trọng điểm) năm 2019 như sau:

  Mẫu phụ lục

1. Định hướng chung

- Đề tài NCKH cấp cơ sở cần phù hợp với các định hướng phát triển KH&CN của Trường (tăng cường công bố khoa học, sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm ứng dụng thực tiễn, sản phẩm phục vụ công tác quản lý của Trường), là cơ sở hình thành các nhiệm vụ KH&CN cấp cao hơn (cấp Quốc gia, Bộ, Tỉnh thành phố, Quỹ Nafosted,…). Khuyến khích đề xuất các đề tài có nguồn kinh phí đối ứng từ các cơ quan, doanh nghiệp,…

- Mỗi cán bộ, giảng viên của Trường ĐHXD được đăng ký chủ trì tối đa 01 đề tài, trừ các cán bộ đang là chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở, cấp Bộ GD&ĐT chưa kết thúc trong năm 2018.

2. Yêu cầu cụ thể

a. Đề tài cấp Trường:

- Ưu tiên xét duyệt đầu vào đối với đề tài cấp Trường có hướng dẫn nhóm sinh viên NCKH, có bài báo khoa học, có sản phẩm ứng dụng.

- Thời hạn thực hiện đề tài là từ tháng 1/2019 – 12/2019 và được tính giờ NCKH sau khi đề tài được nghiệm thu đạt yêu cầu, đúng tiến độ.

b. Đề tài cấp Trường trọng điểm loại 1:

- Ưu tiên dành cho các nghiên cứu sinh là cán bộ giảng dạy cơ hữu của Trường hoặc phục vụ giải quyết các vấn đề thực tiễn của Trường.

- Yêu cầu tối thiểu có 01 bài báo khoa học (được xuất bản ở tạp chí chuyên ngành được Hội đồng CDGSNN tính điểm hoặc ở tuyển tập hội thảo quốc gia, quốc tế có phản biện, mã số ISBN) và hướng dẫn tối thiểu 01 nhóm sinh viên NCKH (không bắt buộc đối với nghiên cứu sinh). Một số đề tài định hướng ứng dụng hoặc quản lý thực hiện theo yêu cầu đặt hàng của Trường.

- Thời hạn thực hiện đề tài là từ tháng 1/2019 – 12/2019; tính giờ NCKH theo năm học 2018-2019 (sau khi kiểm tra tiến độ vào tháng 5, 6/2019) và 2019-2020 (sau khi đề tài được nghiệm thu đạt yêu cầu, đúng tiến độ).

c. Đề tài cấp Trường trọng điểm loại 2: 

- Yêu cầu có ít nhất 01 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI hoặc Scopus (khác nhau về mức kinh phí), trong đó có ghi tên tác giả chính thuộc Trường ĐHXD (tác giả chính có thể không phải là chủ nhiệm đề tài) và lời cảm ơn cơ quan tài trợ là Trường ĐHXD; hoặc sản phẩm là sáng chế, giải pháp hữu ích.

- Thời hạn thực hiện đề tài là từ 1 đến 2 năm. Trường sẽ kiểm tra tiến độ trước mỗi đợt tính giờ NCKH để xác định khối lượng thực hiện.

3. Quy trình đăng ký và xét duyệt

- Các khoa, phòng, ban gửi thông báo và tập hợp các đề xuất đề tài của đơn vị mình (theo mẫu Phụ lục 1) trước ngày 30/9/2018.

- Hội đồng Khoa họp đánh giá xếp theo thứ tự ưu tiên các đề xuất của đơn vị mình và ghi biên bản (theo mẫu Phụ lục 2). Kết quả gửi trước ngày 10/10/2018 về Phòng KH&CN để tổng hợp.

- Trước ngày 30/10/2018, Hội đồng cấp Trường sẽ họp để xét duyệt các đề xuất của các đơn vị.

- Trong tháng 11/2018, Phòng KH&CN kết hợp với các đơn vị và nhóm nghiên cứu hoàn thiện đề cương để trình Ban Giám hiệu phê duyệt, bắt đầu thực hiện từ tháng 1/2019.

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo