Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018 (13-06-2018)

  Căn cứ Công văn số 1370/BGDĐT-KHCNMT ngày 07 tháng 6 năm 2018 về việc tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2018, Trường Đại học Xây dựng được giao nhiệm vụ tổ chức và thực hiện tuyển chọn 01 đề tài (Danh mục kèm theo), cụ thể như sau:

Thông báo
1. Trường Đại học Xây dựng tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ theo quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành theo Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư số 11).
Kinh phí thực hiện đề tài: Kinh phí từ Ngân sách nhà nước (từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ) tối đa 70% kinh phí thực hiện đề tài, phần còn lại từ các nguồn kinh phí khác (của tổ chức chủ trì, cá nhân, đơn vị phối hợp…).
Sản phẩm của đề tài tham gia tuyển chọn phải có địa chỉ ứng dụng cụ thể.


2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ bao gồm:
a) Thuyết minh đề tài được lập theo Mẫu 6, Phụ lục 1 của Thông tư số 11;
b) Minh chứng của các nguồn kinh phí khác (như Bản cam kết, Công văn của tổ chức chủ trì…);
c) Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ (Mẫu 7, Phụ lục 1 của Thông tư số 11);
d) Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng kết quả thực hiện đề tài.
đ) Dự toán kinh phí chi tiết, trong đó có dự toán kinh phí từ Ngân sách Nhà nước (kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ) và kinh phí từ nguồn khác. Các hạng mục mua sắm cần 03 báo giá cạnh tranh.


3. Các tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ phải nộp hồ sơ gồm 01 bản gốc và 07 bản phô tô về Phòng Khoa học Công nghệ trước ngày 20/6/2018.
Đề nghị các tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn nộp hồ sơ đúng thời gian quy định.

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo