Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Thông báo đăng ký bổ sung đề tài KH&CN cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2018 (13-11-2017)

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2018;
Trường Đại học Xây dựng thông báo cho các khoa, phòng, ban về việc đăng ký bổ sung đề tài KH&CN cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2018 như sau

Các mẫu đăng ký

1. YÊU CẦU CHUNG
Mỗi cán bộ, giảng viên của Trường ĐHXD chỉ được đăng ký là chủ nhiệm của một loại đề tài cấp Trường hoặc cấp Trường trọng điểm;
Chủ nhiệm đề tài cấp Trường và cấp Trường trọng điểm không được đồng thời là chủ nhiệm đề tài cấp Bộ GD&ĐT;
Đề tài cấp Trường trọng điểm có nội dung nghiên cứu theo các định hướng phát triển KH&CN của trường, là cơ sở cho việc hình thành các đề tài KH&CN cấp cao hơn (cấp Nhà nước, Bộ, thành phố, Quỹ Nafosted,…), sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm ứng dụng tốt,...
Đề tài cấp Trường trọng điểm gồm 2 loại, trong đó chủ nhiệm đề tài loại 1 được ưu tiên dành cho các nghiên cứu sinh là cán bộ của Trường.

2. YÊU CẦU VỀ SẢN PHẨM ĐỀ TÀI
2.1 Đề tài cấp Trường:
Khuyến khích đề tài cấp Trường có hướng dẫn tối thiểu 01 nhóm sinh viên NCKH và có bài báo khoa học hay sản phẩm ứng dụng.
2.2 Đề tài cấp Trường trọng điểm:
a) Đề tài cấp Trường trọng điểm loại 1:
Đề tài cấp Trường trọng điểm loại 1 yêu cầu có sản phẩm khoa học hoặc sản phẩm ứng dụng hoặc cả hai. Sản phẩm đào tạo là bắt buộc.
a) Sản phẩm khoa học: Yêu cầu đảm bảo một trong các trường hợp sau:
- Có ít nhất 01 bài báo khoa học được xuất bản ở tạp chí chuyên ngành được Hội đồng CDGSNN tính điểm;
- Có ít nhất 01 bài báo khoa học được đăng ở tuyển tập hội thảo quốc tế hoặc quốc gia có uy tín;

b) Sản phẩm ứng dụng: Yêu cầu đảm bảo một trong các trường hợp sau:
- Có ít nhất 01 bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích,... mà chủ nhiệm đề tài là tác giả và có ghi tên Trường ĐHXD;
- Có sản phẩm là mô hình chế tạo, phần mềm, giáo trình, hoặc hướng dẫn kỹ thuật,… có khả năng ứng dụng và được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt yêu cầu.
c) Sản phẩm đào tạo: Yêu cầu có hướng dẫn tối thiểu 01 nhóm sinh viên NCKH hoặc cao học, NCS.
b) Đề tài cấp Trường trọng điểm loại 2 (có bài báo quốc tế ISI):
Đề tài cấp Trường trọng điểm loại 2 yêu cầu có ít nhất 01 bài báo tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI có mức Q1, Q2 hoặc Q3 theo Quy định hàng năm của Quỹ phát triển KH&CN quốc gia (Nafosted), trong đó có ghi tên tác giả chính thuộc Trường ĐHXD (tác giả chính có thể không phải là chủ nhiệm đề tài) và nguồn kinh phí thực hiện đề tài là của Trường ĐHXD.
Thời hạn thực hiện đề tài là từ 1 đến 2 năm. Đề tài chỉ được nghiệm thu khi có bài báo được đăng.

3. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ XÉT DUYỆT
- Các khoa, phòng, ban gửi thông báo và tập hợp các đề xuất đề tài của đơn vị mình (theo mẫu gửi kèm hoặc tải về từ website: http://khcn.nuce.edu.vn)
- Hội đồng Khoa họp đánh giá, chọn lọc và xếp theo thứ tự ưu tiên các đề xuất của đơn vị mình và gửi kết quả về Phòng KH&CN, có biên bản xét duyệt kèm theo;
- Hội đồng xét duyệt cấp Trường sẽ họp để xét duyệt các đề xuất của các đơn vị.

4. THỜI HẠN ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI
Các khoa, phòng, ban nộp danh sách các đề xuất đề tài và biên bản xét duyệt cho Phòng Khoa học và Công nghệ trước ngày 17/11/2017./.

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo