Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Thông báo đề xuất nhiệm vụ vụ khoa học, công nghệ và môi trường Bộ Xây dựng năm 2018 (11-04-2017)

Theo công văn số 132/BXD-KHCN ngày 03/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học, công nghệ và môi trường năm 2018, Nhà trường đề nghị các khoa tổ chức đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo các nội dung dưới đây.

 

Phụ lục

I. NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia do Bộ Xây dựng đề xuất đặt hàng bao gồm:


1. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước.

Đề tài, dự án khoa học và công nghệ của các đơn vị đề xuất có nội dung phù hợp nhằm giải quyết các mục tiêu, nội dung đã được phê duyệt. Danh mục cụ thể của các Chương trình tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này; đảm bảo không trùng lặp với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ, ngành, địa phương. Các đề xuất đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 4.

2. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia

Các vấn đề cấp thiết, quan trọng cần giải quyết thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để thực hiện các Chương trình, Đề án quốc gia về khoa học và công nghệ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các nhiệm vụ nhằm giải quyết mục tiêu, chiến lược phát triển của ngành xây dựng. Danh mục cụ thể tại Phụ lục 2 và 3 kèm theo công văn này. Các đề xuất đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 4.

3. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và một số nước

Yêu cầu phải có căn cứ pháp lý rõ ràng, cam kết của đối tác nước ngoài cùng hợp tác thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo lợi ích của các bên tham gia, khai thác được thế mạnh về khoa học và công nghệ và nguồn tài chính của các nước tiên tiến để giải quyết vấn đề khoa học và công nghệ cấp thiết trong nước. Các đề xuất đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 4.

II. NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG VÀ TRỌNG ĐIỂM CẤP BỘ
Các nhiệm vụ đề xuất căn cứ vào:

a) Chương trình, Kế hoạch, Chiến lược, Quyết định, Chỉ thị liên quan đến ngành xây dựng. Danh mục cụ thể tại Phụ lục 3.
b) Quyết định 1402/QĐ-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt danh mục các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm ngành Xây dựng giai đoạn 2017-2021.
c) Các vấn đề cấp thiết, quan trọng cần giải quyết thông qua các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường để thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển của ngành xây dựng.
d) Yêu cầu cấp thiết phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của Bộ Xây dựng và tại các đơn vị
Các đề xuất đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 4 và tổng hợp danh mục tại Phụ lục 5 và thuyết minh, dự toán tại Phụ lục 6.

Tiến độ thực hiện:
- Các đơn vị gửi các đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ, môi trường, nhiệm vụ trọng điểm năm 2017 gửi về Phòng Khoa học Công nghệ trước ngày 21/4/2017.
- Thuyết minh và dự toán chi tiết các nhiệm vụ gửi về Phòng Khoa học Công nghệ trước ngày 22/5/2017.
Bản mềm đề xuất gửi về địa chỉ: khcn@nuce.edu.vn.
* Công văn hướng dẫn và các Phụ lục ở file đính kèm hoặc được đăng tải trên website của phòng KHCN: http://khcn.nuce.edu.vn

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo