Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Thông báo đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ GD&ĐT năm 2018 (27-03-2017)

Theo công văn số 1097/BGDĐT-KHCNMT ngày 21/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2018, Nhà trường đề nghị các đơn vị tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch KH&CN năm 2016, 2017 và đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2018 của đơn vị mình theo các nội dung dưới đây

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ

Các đơn vị đánh giá kết quả nổi bật của việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp bộ, cấp trường. Qua đó đánh giá về tác động, đóng góp của những kết quả KHCN nổi bật đối với phát triển ngành giáo dục, phát triền kinh tế - xã hội.

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KH&CN NĂM 2018

1. Các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thực hiện từ năm 2018

1.1 Các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia
Các đơn vị đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước theo các biểu mẫu quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ (được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ: http://www.most.gov.vni.
Đối với nhiệm vụ họp tác quốc tế về KHCN theo nghị định thư: đề xuất nhiệm vụ theo mẫu 1 Phụ lục 1 của Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 30/5/2015 về quy định quản lý các nhiệm vụ KHCN theo nghị định thư.

1.2 Các nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học giáo dục cấp quốc gia
Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ câp quôc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cửu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam” (Chương trình Khoa học Giáo dục) (Quyết định số 888/QĐ-BKHCN ngày 04/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).
Đề xuất nhiệm vụ tập trung vào 3 nhóm vấn đề, gồm: (i) nghiên cứu phát triền khoa học giáo dục; (ii) nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học và thực tế để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 29-NQ/TW, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các nhiệm vụ chủ yếu của ngành; (iii) nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, cơ sở dữ liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn đảm bảo của ngành.
Phiếu đề xuất theo Mau Al-ĐXNV quy định tại Thông tư số 07/2014/TT- BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Các nhiệm vụ KHCN cấp bộ thực hiện từ năm 2018
Các đơn vị gửi đề xuât đề tài/nhiệm vụ KHCN cấp bộ dưới đây sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau khi đã có đánh giá của đơn vị.

2.1 Đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Đề xuất đề tài theo Mẫu 1, Phụ lục I tại Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.2 Dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ
Đề xuất dự án theo mẫu 1 Phụ lục I kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ- BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.3 Nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phưong về khoa học và công nghệ cấp bộ
Đề xuất nhiệm vụ theo Mẫu 1 Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 56/2012/TT- BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 25/12/2012 ban hành quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ chấp nhận các đề xuất đúng mẫu kèm theo Bản thỏa thuận với đối tác nước ngoài cùng hợp tác thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất.

2.4 Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ
Đề xuất chương trình theo Mầu 1 Phụ lục I kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ
- Các cán bộ của khoa gửi báo cáo đề tài KH&CN năm 2015, 2016, 2017 và phiếu đề xuất đề tài KH&CN các cấp cho đơn vị mình. Các khoa tổ chức đánh giá và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên theo định hướng nghiên cứu chung của đơn vị và của Nhà trường;
- Trước ngày 14 tháng 4 năm 2016: Các đơn vị nộp báo cáo nhiệm vụ KH&CN năm 2015, 2016, 2017 và phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN các cấp năm 2018 có xác nhận của khoa cho Phòng Khoa học Công nghệ (02 bản), bản điện tử gửi theo địa chỉ email: khcn.dhxd@gmail.com.

Mẫu đề xuất

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo