Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Tổ chức rà soát, sắp xếp và QH phát triển tiềm lực KH&CN các CSGD ĐH thuộc Bộ GD&ĐT (06-03-2017)

Căn cứ Công văn số 833/BGDĐT-KHCNMT ngày 03 tháng 3 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai quy hoạch phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của các cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường đề nghị các cơ sở khoa học và công nghệ trong Trường tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng tiềm lực khoa học và công nghệ và xây dựng quy hoạch phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ gắn với các ngành/chuyên ngành đào tạo của đơn vị theo hướng dẫn tại các Phụ lục gửi kèm.

 Các mẫu phụ lục

Công văn của Trường

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
   Thông báo đăng ký bổ sung đề tài KH&CN cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2018
Quảng cáo