Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Đề tài cấp trường, cấp trường trọng điểm
Thông báo Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường trọng điểm năm 2015 (09-05-2016)

     Căn cứ Quyết định số 803/QĐ-ĐHXD ngày 28/5/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài KH&CN cấp trường trọng điểm năm 2015, Nhà trường yêu cầu các chủ nhiệm đề tài hoàn thiện hồ sơ và tiến hành nghiệm thu cấp Trường theo các yêu cầu sau:

1. Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu đề tài theo các bước sau:
- Chủ nhiệm đề tài chuẩn bị báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt (theo mẫu tại webiste: http://khcn.nuce.edu.vn/).
- Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu tại Bộ môn hoặc Khoa và có ý kiến góp ý, đánh giá của Bộ môn, Khoa bằng văn bản (theo mẫu tại webiste: http://khcn.nuce.edu.vn/).
- Đề xuất danh sách Hội đồng nghiệm thu gồm 05 thành viên, gồm: 01 chủ tịch, 02 phản biện và 02 ủy viên (trong đó có 01 thành viên là ngoài trường làm phản biện) có xác nhận của Khoa.
- Gửi hồ sơ Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt (06 bộ) và danh sách Hội đồng nghiệm thu về Phòng Khoa học và Công nghệ.

2. Thời hạn nghiệm thu: trước ngày 30/5/2016
Nếu chủ nhiệm đề tài không nghiệm thu trước thời hạn trên thì Nhà trường sẽ xem xét và tiến hành các thủ tục thanh lý đề tài.
Đề nghị lãnh đạo đơn vị đôn đốc, tạo điều kiện để các chủ nhiệm đề tài hoàn thành nhiệm vụ. Danh sách các đề tài của khoa được gửi kèm theo thông báo này./.

Link tải các mẫu Biên bản danh gia ở BM, Mẫu báo cáo, Mẫu Nhận xét phản biện

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo