Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Phân công nhiệm vụ
Phòng Khoa học và Công nghệ (03-04-2015)

PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA PHÒNG KHCN
(bắt đầu từ 19/3/2015)

1. Trần Văn Liên, Trưởng phòng, chịu trách nhiệm quản lý:

-    Đề tài NCKH cấp Bộ, cấp Nhà nước, thành phố,... : đề xuất, duyệt, kiểm tra, nghiệm thu, thanh lý,...
-    Các dự án tăng cường năng lực, dự án SX thử
-    Cơ sở KHCN, phòng thí nghiệm
-    Lập kế hoạch NCKH và các báo cáo gửi trường và Bộ
-    Soạn thảo các quy chế, quy định,... về KHCN
-    Hội đồng khoa học và đào tạo
-    Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở
-    Liên kết với các đơn vị ngoài trường
-    Câu lạc bộ các trường kỹ thuật
-    Quản lý chung.
-    Đối với các công việc đột xuất (hội nghị, hội thảo, xêmina...): Chịu trách nhiệm chung

2. Đinh Văn Thuật, Phó Trưởng phòng, chịu trách nhiệm quản lý:

-    Đề tài quỹ Nafosted
-    Đề tài NCKH cấp trường, cấp trường trọng điểm: đề xuất, duyệt, kiểm tra, nghiệm thu,...
-    Tạp chí: kiểm tra, lập danh sách phản biện, chỉnh sửa nội dung, quảng cáo, phát hành, họp BBT xét duyệt,...
-    Thúc đẩy việc viết báo đăng tạp chí nước ngoài
-    NCKH sinh viên: lập kế hoạch, kiểm tra, tổ chức hội nghị, xét duyệt, hoàn thiện hồ sơ gửi dự thi
-    Cơ sở vật chất của phòng
-    Đối với các công việc đột xuất (hội nghị, hội thảo, xêmina...): theo phân công

3. Nguyễn Việt Phương, Phó Trưởng phòng, chịu trách nhiệm quản lý:

-    Đề tài NCKH cấp Bộ, cấp Nhà nước, thành phố,...: đề xuất
-    Các dự án tăng cường năng lực, dự án SX thử
-    Chuyển giao công nghệ
-    Sở hữu trí tuệ
-    Liên kết với các đơn vị ngoài trường
-    Phần mềm quản lý đề tài KHCN
-    Trang web, cung cấp thông tin lên mạng
-    Bảng tin KHCN, triển lãm KHCN
-    Đối với các công việc đột xuất (hội nghị, hội thảo, xêmina...): theo phân công

4. Lê Ngọc Yến, chuyên viên chính, chịu trách nhiệm thực hiện:

-    Đề tài NCKH cấp Bộ, Nhà nước,.. : đề xuất, duyệt, dự toán, thanh quyết toán,kiểm tra, nghiệm thu, thanh lý
-    Lập kế hoạch NCKH và các báo cáo tổng hợp gửi trường và Bộ
-    Các cơ sở KHCN, phòng thí nghiệm
-    Các dự án tăng cường năng lực, dự án SX thử
-    Câu lạc bộ các trường kỹ thuật
-    Hội đồng khoa học và đào tạo
-    Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở
-    Quản lý quỹ hỗ trợ NCKH, ...
-    Đối với các công việc đột xuất (hội nghị, hội thảo, xêmina...): theo phân công

5. Phan Thị Thanh Huyền, chuyên viên, chịu trách nhiệm thực hiện:

-    Đề tài NCKH cấp trường, cấp trường TĐ: đề xuất, duyệt, dự toán, thanh quyết toán,kiểm tra, nghiệm thu, thanh lý
-    Quản lý quỹ hỗ trợ NCKHSV
-    Nhận, gửi, theo dõi phản hồi các văn thư, báo cáo, lưu trữ
-    Đối với các công việc đột xuất (hội nghị, hội thảo, xêmina...): theo phân công

6. Nguyễn Quỳnh Lê, chuyên viên, chịu trách nhiệm thực hiện:

-    Tạp chí: nhận bài, kiểm tra, liên hệ phản biện, tác giả, biên tập, quảng cáo, phát hành, lưu trữ,...
-    Bản tin KHCN của tạp chí: viết bản tin, các ảnh tư liệu,...
-    Trang Web, cung cấp thông tin lên mạng
-    Bảng tin KHCN: nội dung, hình ảnh, pano, chụp ảnh,...
-    Đối với các công việc đột xuất (hội nghị, hội thảo, xêmina...): theo phân công

7. Nguyễn Anh Duy, chuyên viên, chịu trách nhiệm thực hiện:

-    NCKH sinh viên: các bước đề xuất, kiểm tra, báo cáo tổng kết, liên hệ tác giả, biên tập báo cáo tóm tắt,...
-    Nhập dữ liệu phần mềm quản lý
-    Trang Web
-    Chuyển và nhận báo cáo từ Bộ, các cơ quan ngoài
-    Triển lãm KHCN
-    Cơ sở vật chất của phòng
-    Đối với các công việc đột xuất (hội nghị, hội thảo, xêmina...): theo phân công

Trang đầu   1    Trang cuối
Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo