Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Sở hữu trí tuệ
Nghị định 105/2006/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. (09-09-2013)

- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

- Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005;

         - Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

+ Đọc tiếp...

Nghị định 119/2010/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP (09-09-2013)

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

 Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung ngày 19 tháng 06 năm 2009; 

 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ,

+ Đọc tiếp...

Nghị định 103/2006/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp (09-09-2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

+ Đọc tiếp...

Nghị định 122/2010/NĐ-CP: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP. (09-09-2013)

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

 Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung ngày 19 tháng 06 năm 2009;

 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ,

+ Đọc tiếp...

Thông tư 01/2007/TT-BKHCN: Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP (09-09-2013)

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;

Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ như sau.

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối
Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
   Thông báo đăng ký bổ sung đề tài KH&CN cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2018
Quảng cáo