Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Cơ sở KHCN
TTLT số 36/2011/TTLT/ BKHCN-BTC-BNV về sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính Phủ (21-08-2013)

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là Nghị định số 115/2005/NĐ-CP sửa đổi);

+ Đọc tiếp...

TTLT số 12/2006/TTLT/ BKHCN-BTC-BNV về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP (21-08-2013)

Thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định 115/2005/NĐ-CP), Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định như sau

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng áp dụng:

Các tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập, gồm: tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ KH&CN, được tổ chức dưới các hình thức: viện, trung tâm, phòng thí nghiệm, trạm nghiên cứu, trạm quan trắc, trạm thử nghiệm và cơ sở nghiên cứu và phát triển khác thuộc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng và các Tổng công ty nhà nước; 

+ Đọc tiếp...

Nghị định số 96/2010/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP (21-08-2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

+ Đọc tiếp...

Nghị định số 115/2005/NĐ-CP về Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập (21-08-2013)

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

+ Đọc tiếp...

Công văn số 2289/BKHCN-TCCB về hướng dẫn bổ sung xây dựng Đề án chuyển đổi của các tổ chức (21-08-2013)

Kính gửi:
- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương
- Hội đồng quản trị các Tổng công ty Nhà nước

Triển khai thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập (Nghị định 115), Liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV ngày 5/6/2006 (Thông tư 12) và đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện Nghị định 115 và Thông tư 12 đối với các Bộ ngành và địa phương, đồng thời đang tiến hành xây dựng tiêu chí phân loại các tổ chức khoa học và công nghệ để các Bộ, ngành có cơ sở phê duyệt Đề án chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115 và đề nghị Nhà nước tiếp tục hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm.

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối
Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
   Thông báo đăng ký bổ sung đề tài KH&CN cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2018
Quảng cáo