Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Văn bản chung
Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT: Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên (10-04-2015)

+ Đọc tiếp...

Nghị định 99/2014/NĐ-CP: Quy định về đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học (10-04-2015)

+ Đọc tiếp...

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT: Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên (28-08-2013)

 Văn bản này quy định chế độ làm việc đối với giảng viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, bao gồm: nhiệm vụ của giảng viên; định mức thời gian làm việc; giờ chuẩn giảng dạy; quản lý, sử dụng và áp dụng thời gian làm việc

+ Đọc tiếp...

Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN về việc ban hành một số bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ (28-08-2013)

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Nghị định số 30/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ về thống kê khoa học và công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-BKHCN ngày 8 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc duy trì tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia;

+ Đọc tiếp...

Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT về Ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học (28-08-2013)

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”;

+ Đọc tiếp...

Công văn số 1041/QĐ-BGDĐT về ban hành quy định về tiêu chí giao nhiệm vụ và kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ (28-08-2013)

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Luật KH&CN; Nghị định số 81/2002/NĐ-CP, ngày 17/10/2002 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật KH&CN”;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP, ngày 06/6/2003 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối
Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
   Thông báo đăng ký bổ sung đề tài KH&CN cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2018
Quảng cáo