Bài báo quốc tế

8

Danh mục bài báo ISI được Bộ GD&ĐT khen thưởng năm 2019

Thứ Hai 16-03-2020

Ngày 11 tháng 3 năm 2020, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã ra Quyết định 718/QĐ-BGDĐT về việc thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE...

Bài báo quốc tế

6

Danh mục bài báo quốc tế ISI/Scopus năm 2019 của Giảng viên Trường Đại học Xây dựng

Thứ Bảy 07-03-2020

Năm 2019 tiếp tục đánh dấu sự tăng trưởng mạnh về số lượng công bố quốc tế của giảng viên trường Đại học Xây dựng, vượt ngưỡng 109 bài: gồm 63 bài ISI và 46 bài Scopus.

Bài báo quốc tế

3

Danh mục bài báo quốc tế ISI/Scopus năm 2018

Thứ Sáu 06-03-2020

Trong năm 2018, các cán bộ, giảng viên Trường Đại học Xây dựng đã công bố được 63 bài báo quốc tế, gồm 39 bài báo thuộc danh mục ISI và 24 bài báo thuộc danh mục Scopus.

Bài báo quốc tế