Cập nhật kết quả kê khai công bố quốc tế, sở hữu trí tuệ năm 2021

Phòng KHCN cập nhật kết quả kê khai công bố quốc tế, sở hữu trí tuệ năm 2021:

TT Bản kê của nhóm tác giả Ghi chú
1 Họ tên: TS. Nguyễn Quốc Toản
Email: toannq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0913213513
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: BM Tổ chức kế hoạch
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Critical Factors Affecting Construction Labor Productivity: A Comparison between Perceptions of Project Managers and Contractors
Nơi công bố : Cogent Business & Management
Nhóm tác giả : Tam, N. V.*; Toan, N. Q.; Hai, D. T.; Quy, N. L
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1863303
Thông tin bổ sung:
2 Họ tên: TS. Phạm Thái Hoàn
Email: hoanpt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0904939887
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình BTCT
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Mechanical properties of constituent phases in structural steels and heat-affected zones investigated by statistical nanoindentation analysis
Nơi công bố : Construction and Building Materials
Nhóm tác giả : Thai-Hoan Pham*, Ngoc-Vinh Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp quốc gia, nghị định thư
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121211
Thông tin bổ sung:
3 Họ tên: TS. Phạm Thái Hoàn
Email: hoanpt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0904939887
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình BTCT
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Behavior of composite CFST beam-concrete column joints

Nơi công bố : Steel and Composite Structures, Vol. 37, No. 1 (2020) 75-90
Nhóm tác giả : Seung-Eock Kim, Ji-Hun Choi, Thai-Hoan Pham, Viet-Hung Truong, Zhengyi Kong, Nguyen-Thê Duong and Quang-Viet Vu*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác

Link/Doi: https://doi.org/10.12989/scs.2020.37.1.075
Thông tin bổ sung:
4 Họ tên: ThS. NCS. Nguyễn Trần Hiếu
Email: hieunt2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0904733328
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình Thép – Gỗ
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Using Neural Networks as Surrogate Models in Differential Evolution Optimization of Truss Structures
Nơi công bố : International Conference on Computational Collective Intelligence (ICCCI)
Nhóm tác giả : Nguyễn Trần Hiếu, Vũ Anh Tuấn
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-63007-2_12
Thông tin bổ sung: Kỷ yếu in trong tuyển tập Lecture Notes in Artificial Intelligence (SCOPUS).
5 Họ tên: Trần Quang Dũng, TS
Email: dungtq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0945234678
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công nghệ & QLXD
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Empirical Examination of Factors Influencing the Adoption of Green Building Technologies: The Perspective of Construction Developers in Developing Economies

Nơi công bố : Sustainability
Nhóm tác giả : Quangdung Tran,*, Sajjad Nazir, Tu-Hieu Nguyen, Ngoc-Khoa Ho, Tuan-Hai Dinh, Viet-Phuong Nguyen, Manh-Hung Nguyen, Quoc-Khanh Phan and The-Son Kieu
Phân loại công bố: SSCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp quốc gia, nghị định thư
Link/Doi: https://doi.org/10.3390/su12198067
Thông tin bổ sung:
6 Họ tên: PGS. TS. Phạm Hoàng Anh
Email: anhph2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0982197510
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Cơ học kết cấu
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: An efficient differential-evolution-based moving compensation optimization approach for controlling differential column shortening in tall buildings
Nơi công bố : Expert Systems With Applications
Nhóm tác giả : Hoang-Anh Pham*, Duc-Xuan Nguyen, Viet-Hung Truong*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi:
Thông tin bổ sung: Accepted
Chưa có DOI
7 Họ tên: Ths Phạm Hữu Tùng
Email: tungph@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0904812815
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: BM Công nghệ phần mềm
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Performance Analysis of an Energy-Harvesting IoT System Using a UAV Friendly Jammer and NOMA Under Cooperative Attack
Nơi công bố : IEEE Access
Nhóm tác giả : Võ Nhân Văn*, Chakchai So-In, Trần Hùng, Trần Đức Dũng, Phạm Hữu Tùng
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: 10.1109/ACCESS.2020.3044760
Thông tin bổ sung:
8 Họ tên: Phạm Văn Tòng, TS
Email: tongpv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983237800
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Vật lý
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Porous In2O3 nanorods fabricated by hydrothermal method for an effective CO gas sensor
Nơi công bố : Materials Research Bulletin
Nhóm tác giả : PhamVan Tong⁎, LuuHoang Minh, NguyenVan Duy, Chu Manh Hung
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp quốc gia, nghị định thư
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2020.111179
Thông tin bổ sung:
9 Họ tên: PGS.TS. Vũ Minh Đức
Email: ducvm@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0903206786
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Công nghệ VLXD
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: A Study on Property Improvement of Cement Pastes Containing Fly Ash and Silica Fume After Treated at High Temperature
Nơi công bố : Advances in Intelligent Systems and Computing, GTSD 2020
Nhóm tác giả : Thi Phuong Do*, Van Quang Nguyen, and Minh Duc Vu
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-62324-1_45
Thông tin bổ sung:
10 Họ tên: TS. Nguyễn Ngọc Lâm
Email: lamnn@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0938124983
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Vật liệu xây dựng
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: RECYCLING OF AAC WASTE IN THE MANUFACTURE OF AUTOCLAVED AERATED CONCRETE IN VIETNAM
Nơi công bố : International Journal of GEOMATE
Nhóm tác giả : Nguyen Ngoc Lam
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi:
Thông tin bổ sung: (Accepted)
Chưa có DOI
11 Họ tên: TS. Nguyễn Ngọc Lâm
Email: lamnn@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0938124983
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Vật liệu xây dựng
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: STRUCTURATION INVESTIGATION OF FAST – SETTING SELF LEVELING UNDERLAYMENT BASED ON ETTRINGITE BINDER

Nơi công bố : Archives of Civil Engineering
Nhóm tác giả : Nguyen Ngoc Lam
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi:
Thông tin bổ sung: (Accepted)
Chưa có DOI
12 Họ tên: ThS. NCS. Nguyễn Trần Hiếu
Email: hieunt2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0904733328
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình Thép – Gỗ
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: A Comparative Study of Machine Learning Algorithms in Predicting the Behavior of Truss Structures
Nơi công bố : International Conference on Research in Intelligent and Computing in Engineering (RICE 2020)
Nhóm tác giả : Nguyễn Trần Hiếu, Vũ Anh Tuấn
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-15-7527-3_27
Thông tin bổ sung: Kỷ yếu in trong tuyển tập Advances in Intelligent Systems and Computing của NXB Springer, nằm trong danh mục Scopus.
13 Họ tên: ThS. NCS. Nguyễn Trần Hiếu
Email: hieunt2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0904733328
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình Thép – Gỗ
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR STRUCTURAL OPTIMIZATION
Nơi công bố : The International Conference on Modern Mechanics and Applications (ICOMMA 2020)
Nhóm tác giả : Nguyễn Trần Hiếu, Vũ Anh Tuấn
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường khác
Link/Doi:
Thông tin bổ sung: Kỷ yếu in trong tuyển tập Lecture Notes in Mechanical Engineering của NXB Springer nằm trong danh mục SCOPUS.
14 Họ tên: Vy Sơn Tùng, NCS
Email: tungvs@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0369008895
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình Thép – Gỗ
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Built-up back-to-back cold-formed steel compression members failing by local and distortional buckling
Nơi công bố : Thin-Walled Structures
Nhóm tác giả : Son Tung Vy, Mahen Mahendran*, Thananjayan Sivaprakasama
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.tws.2020.107224
Thông tin bổ sung: (Article in Press)
15 Họ tên: Trần Đình Trọng, TS
Email: trongtd@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0962756180
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: BM Trắc địa
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: GNSS/CORS-Based Technology for Real-Time Monitoring of Landslides on Waste Dump – A Case Study at the Deo Nai South Dump, Vietnam
Nơi công bố : Inżynieria Mineralna
Nhóm tác giả : Cong Khai PHAM*, Dinh Trong TRAN* Van Hai NGUYEN
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: http://doi.org/10.29227/IM-2020-02-23
Thông tin bổ sung:
16 Họ tên: Trần Đình Trọng, TS
Email: trongtd@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0962756180
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: BM Trắc địa
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: IMPACT OF THE PRECISE EPHEMERIS ON ACCURACY OF GNSS BASELINE IN RELATIVE POSITIONING TECHNIQUE
Nơi công bố : VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES
Nhóm tác giả : Dinh Trong Tran, Dinh Huy Nguyen, Ngoc Dung Luong, Duy Toan Dao
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.15625/0866-7187/15745
Thông tin bổ sung:
17 Họ tên: Nguyễn Thanh Sơn, Tiến sĩ
Email: sonnt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0916503775
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: BM Cơ học đất – Nền móng
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Deformation Characteristics with Porewater Pressure Development of Shallow Landslide Triggered by Rainfall Infiltration
Nơi công bố : Understanding and Reducing Landslide Disaster Risk. WLF 2020. ICL Contribution to Landslide Disaster Risk Reduction. Springer, Cham.
Nhóm tác giả : Kuo-Hsin Yang*, Thanh Son Nguyen, Harianto Rahardjo, and Der-Guey Lin
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-60706-7_20
Thông tin bổ sung: * Tác giả liên hệ: Kuo-Hsin Yang
Print ISBN: 978-3-030-60705-0
Online ISBN: 978-3-030-60706-7
Không thuộc Scopus
18 Họ tên: TS. Lê Quỳnh Chi
Email: chilq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0989100495
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Qui hoạch
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: A Study on the ecological balance capacity of Hanoi green corridor
Nơi công bố : AUC 2019. Advances in 21st Century Human Settlements. Springer, Singapore
Nhóm tác giả : Quynh Chi Le*, Dinh Viet Hoang, Van Tuyen Nguyen, Quoc Thai Tran
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-15-5608-1_20
Thông tin bổ sung: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-15-5608-1_20
19 Họ tên: Trần Thúy Anh, ThS
Email: anhtt2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0985883187
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Cấp thoát nước
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Evaluating the efficiency of Cyperus alternifolius on constructed wetland for the domestic wastewater treatment in the peri-urban area of Northern Vietnam
Nơi công bố : IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 869, Issue 4, pp. 042038 (2020).
Nhóm tác giả : Tran Thuy Anh *, Tran Duc Ha, and Vi Thi Mai Huong
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/869/4/042038/meta
Thông tin bổ sung:
20 Họ tên: GVC.TS. Phạm Tuấn Hùng
Email: hungpt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0988525066
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Cấp thoát nước
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Decentralised, small-scale coagulation-membrane treatment of wastewater from metal recycling villages – a case study from Vietnam
Nơi công bố : https://iwaponline.com/wst
Nhóm tác giả : Lan Thu Tran; Anh Tien Do*; Tuan Hung Pham; Kim Thanh Nguyen; Hung Cong Duong
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp quốc gia, nghị định thư
Link/Doi: https://doi.org/10.2166/wst.2020.493
Thông tin bổ sung:
21 Họ tên: Tạ Quỳnh Hoa
Email: hoatq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983280775
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Kiến trúc công nghệ
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: An evaluation of public spaces in the peri-urban areas of Hanoi in the urbanization process (from 2008 up to now). Comparative studies in three new wards of Hanoi (Vietnam)
Nơi công bố : Advances in 21st Century Human Settlement Series – Cities and Regions of Asia—Transformation and Sustainable Development, July 2021, Springer Book
Nhóm tác giả : ‘Ta Quynh Hoa*, Nguyen Quang Minh, Doan The Trung, Nguyen Manh Tri, Dinh Thi Dieu, Chu Ngoc Huyen, Phan Tien Hau
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Dự án hợp tác quốc tế
Link/Doi:
Thông tin bổ sung: Đã được chấp nhận, chờ đăng
22 Họ tên: Tạ Quỳnh Hoa, TS
Email: hoatq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983280775
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Kiến trúc công nghệ
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Community participation in urban planning in Vietnam towards sustainable development – Prospect and challenges
Nơi công bố : Global Changes and Sustainable Development in Asian Emerging Market Economies, Springer Book
Nhóm tác giả : Ta Quynh Hoa*, Nguyen Quang Minh, Nguyen Cao Lanh, Nguyen Hai Ninh
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi:
Thông tin bổ sung: Được chấp nhận, chờ đăng
23 Họ tên: Tạ Quỳnh Hoa, TS
Email: hoatq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983280775
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Kiến trúc công nghệ
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: IDENTIFYING CORE VALUES WITH COMMUNITY PARTICIPATORY APPROACH FOR CONSERVATION PLANNING OF URBAN HISTORIC DISTRICTS IN VIETNAM: THE CASE STUDY OF HANOI ANCIENT QUARTER
Nơi công bố : Journal of Sustainability Science and Management (JSSM) Vol. 16 No. 4
Nhóm tác giả : Tạ Quỳnh Hoa *
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi:
Thông tin bổ sung: Đã được chấp nhận, chờ đăng
24 Họ tên: TS. Nguyễn Văn Tuyên
Email: tuyennv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0989202319
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Qui hoạch
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Solutions for Vietnam affordable housing database management
Nơi công bố : Hội thảo CDSD2020
Nhóm tác giả : Nguyễn Văn Tuyên (*), Trần Khánh Dung, Lên Lan Hương, Nguyễn Thu Hương, Đỗ Thúy Dung
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi:
Thông tin bổ sung:
25 Họ tên: TS. Nguyễn Văn Tuyên
Email: tuyennv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0989202319
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Qui hoạch
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Solutions for structural planning of the urban green corridor for Hanoi city
Nơi công bố : International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern technologies (FarEastCon2020)
Nhóm tác giả : Nguyễn Văn Tuyên (*)
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi:
Thông tin bổ sung:
26 Họ tên: Nguyễn Ngọc Tân, TS
Email: tannn@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0942158768
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Thí nghiệm & KĐCT
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Effect of steel fiber content on the shrinkage of steel fiber reinforced concrete in the tropical environment in Vietnam
Nơi công bố : Lecture Note in Civil Engineering/ ICSCE 2020
Nhóm tác giả : Nguyễn Ngọc Tân, Lê Vĩnh An*
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-0053-1_21
Thông tin bổ sung:
27 Họ tên: Nguyễn Ngọc Tân, TS
Email: tannn@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0942158768
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Thí nghiệm & KĐCT
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Strength, water porosity and the shrinkage of self-compacting concrete in hot climate
Nơi công bố : Lecture Note in Civil Engineering/ ICSCE 2020
Nhóm tác giả : Le Vinh An, Nguyen Ngoc Tan*, Bui Xuan Cay, Bui Tuan Anh
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-0053-1_23
Thông tin bổ sung:
28 Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn
Email: tuannv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0909886386
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Vật liệu xây dựng
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Understanding hydration heat of mortars containing supplementary cementitious materials with potential to immobilize heavy metal containing waste
Nơi công bố : Cement and Concrete Composites, Vol. 115, 2021, 103859
Nhóm tác giả : Q.T. Phung*, E. Ferreira, S. Seetharam, V.T. Nguyen, J. Govaerts and E. Valcke
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2020.103859
Thông tin bổ sung: SCIE, Q1 
29 Họ tên: Thạc sỹ Phó Bảo Bình
Email: binhpb@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0904549979
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Điện kỹ thuật
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: HIGH EFFICIENCY GAN FET BASED THREE PORT HALFBRIDGE CONVERTER
Nơi công bố : The 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE)
Nhóm tác giả : Dương Anh Tuấn, Vũ Hoàng Phương*, Vũ Đại Dương, Nguyễn Phi Anh, Phó Bảo Bình, Bùi Đăng Quang
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: 10.1109/ICSSE.2019.8823327
Thông tin bổ sung: 
30 Họ tên: Tran Van Lien, GS.TS
Email: lientv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0912260745
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Sức bền vật liệu
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Crack identification in FGM framed structures using stationary wavelet transform and neural network
Nơi công bố : Journal of Zhejiang University-SCIENCE A (Applied Physics & Engineering)
Nhóm tác giả : Nguyen Tien KHIEM, Tran Van LIEN*, Ngo Trong DUC
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp quốc gia, nghị định thư
Link/Doi: http://www.jzus.zju.edu.cn/iparticle.php?doi=10.1631/jzus.A2000402
Thông tin bổ sung: 
31 Họ tên: TS. Nguyễn Trung Kiên
Email: kiennt3@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0356043333
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình Thép – Gỗ
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: On the Representative Volume Element of dense granular assemblies made of 2D circular particles
Nơi công bố : Lectures notes in Civil Engineering (International Conference on Structural Health Monitoring and Engineering Structures)
Nhóm tác giả : Nguyen Trung Kien
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi:
Thông tin bổ sung: – Bài báo đã được chấp nhận đăng, đã hoàn thiện thủ tục với NXB Springer, đang chờ xuất bản trên Lecture Notes in Civil Engineering
32 Họ tên: TS. Nguyễn Trung Kiên
Email: kiennt3@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0356043333
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình Thép – Gỗ
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: FAILURE ANALYSIS OF PRESSURIZED HOLLOW CYLINDER MADE OF COHESIVE-FRICTIONAL GRANULAR MATERIALS
Nơi công bố : Lectures notes in Mechanical Engineering (International Conference on Modern Mechanics and Applications 2020)
Nhóm tác giả : Nguyen Trung Kien
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi:
Thông tin bổ sung: – Bài báo đã được chấp nhận đăng và đã hoàn thiện các thủ tục với NXB Springer, chờ xuất bản trên Lecture Notes in Mechanical Engineering
33 Họ tên: PGS.TS. Vũ Anh Tuấn
Email: tuanva@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0935338826
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình Thép – Gỗ
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Experimental investigation on flexural behavior of reinforced lightweight concrete slabs using recycled expanded polystyrene
Nơi công bố : Lectures notes in Civil Engineering (International Conference on Structural Health Monitoring and Engineering Structures)
Nhóm tác giả : Dinh-Hoa Nguyen, Ngoc-Duc Han, Anh-Tuan Vu*, Trung-Kien Nguyen and Tuan-Nghia Hoang
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi:
Thông tin bổ sung: – Bài báo được chấp nhận đăng, đã hoàn thiện các thủ tục với NXB Springer chờ xuất bản trên lecture notes in civil engineering
34 Họ tên: Đặng Việt Hưng
Email: hungdv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0989671516
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Cơ học kết cấu
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Deep learning-based detection of structural damage using time-series data
Nơi công bố : Structure and Infrastructure Engineering
Nhóm tác giả : HV Dang, M Raza, TV Nguyen, T Bui-Tien, HX Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1080/15732479.2020.1815225
Thông tin bổ sung:
35 Họ tên: TS. Đặng Việt Hưng
Email: hungdv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0989671516
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Cơ học kết cấu
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Data-Driven Structural Health Monitoring Using Feature Fusion and Hybrid Deep Learning
Nơi công bố : IEEE Transactions on Automation Science and Engineering
Nhóm tác giả : VH Dang*, H Tran-Ngoc, TV Nguyen, T Bui-Tien, GD Roeck, HX Nguyen.
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1109/TASE.2020.3034401
Thông tin bổ sung:
36 Họ tên: TS. Đặng Việt Hưng
Email: hungdv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0989671516
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Cơ học kết cấu
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Connection Stiffness reduction analysis in steel bridge via deep CNN and modal experimental data,
Nơi công bố : Structural Engineering and Mechanics
Nhóm tác giả : H. V. Dang, M. Raza, H. Tran-Ngoc, T. Bui-Tien*, and H. X. Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: Accepted
Thông tin bổ sung:
37 Họ tên: TS. Đặng Việt Hưng
Email: hungdv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0989671516
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Cơ học kết cấu
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Direct numerical simulation of dynamic response of bridges subjected to vehicular loads
Nơi công bố : International Journal of Dynamics and Control
Nhóm tác giả : VH Dang*, MH Ha
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s40435-020-00650-x
Thông tin bổ sung:
38 Họ tên: Nguyễn Thị Nguyệt Hằng
Email: hangntn@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0394854690
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: BM Cầu và Công trình ngầm
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Shear response of deep precast/prestressed concrete hollow core slabs subjected to fire
Nơi công bố : Engineering Structures
Nhóm tác giả : Hang T.N. Nguyen, Kang-Hai Tan*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.111398
Thông tin bổ sung: 
39 Họ tên: Trần Thị Hiền Hoa, PGS.TS
Email: hoatth@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0916511818
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Cấp thoát nước
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Effect of organic matter on nitrogen removal through the anammox process
Nơi công bố : Water Environment Research. doi: 10.1002/wer.1463.
Nhóm tác giả : Hanh Thi My Nguyen , Hoa Thi Hien Tran*
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: doi: 10.1002/wer.1463.
Thông tin bổ sung:
40 Họ tên: Phạm Thanh Tung, PGS.TS
Email: tungpt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0903278456
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình BTCT
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Compressive Strength Evaluation of Fiber-Reinforced High-Strength Self-Compacting Concrete with Artificial Intelligence
Nơi công bố : Advances in Civil Engineering
Nhóm tác giả : Tu T. Nguyen* , Hoa Pham Duy, Tung Pham Thanh, and Hoang Hiep Vu
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1155/2020/3012139
Thông tin bổ sung:
41 Họ tên: Phạm Thanh Tung, PGS.TS
Email: tungpt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0903278456
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình BTCT
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Machine Learning – Based Model for Predicting Concrete Compressive Strength
Nơi công bố : International Journal of GEOMATE
Nhóm tác giả : Tu Trung Nguyen, *Long Tran Ngoc, Hoang Hiep Vu, and Tung Pham Thanh
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://www.geomatejournal.com/sites/default/files/articles/197-204-j2019-Trung-Jan-2021-77.pdf
Thông tin bổ sung:
42 Họ tên: TS. Phạm Anh Tuấn
Email: tuanpa@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983456898
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Kiến trúc cảnh quan
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Assessment of Plant Species for the Roadside at Vung Tau City of Vietnam Using Multi-criteria Analysis
Nơi công bố : Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining
Nhóm tác giả : Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Văn Mỹ
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-60269-7_7
Thông tin bổ sung:
43 Họ tên: TS.Phạm Anh Tuấn
Email: tuanpa@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983456898
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Kiến trúc cảnh quan
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: The Evolution of Water Management in the Red River Delta of Vietnam and a Case of Chuc Son, Hanoi City
Nơi công bố : Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining
Nhóm tác giả : Phạm Anh Tuấn, Shannon Kelly
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-60269-7_19
Thông tin bổ sung:
44 Họ tên: TS. Nguyễn Bằng Giang
Email: giangnb@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0917655564
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: BM Toán học
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Second-order optimality conditions and regularity of Lagrange multipliers for mixed optimal control problems
Nơi công bố : positivity
Nhóm tác giả : TS. Nguyễn Bằng Giang*, ThS. Nguyễn Quốc Tuấn, TS. Nguyễn Hải Sơn
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s11117-020-00793-3
Thông tin bổ sung:
45 Họ tên: PGS, TS Đinh Quang Cường
Email: cuongdq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0913531574
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: BM KTXD Công trình biển & ĐÔBC
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Surface Ground Movement Around a Steel Pipe pile Foundation During Liquefation Measured by Effective Stress Analysis
Nơi công bố : Journal of Earthquake and Tsunami
Nhóm tác giả : Nguyen Thanh Trung, Dinh Quang Cuong*, Osamu Kiyomiya
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1142/S179343112150010X
Thông tin bổ sung:
46 Họ tên: TS. Phạm Duy Đông
Email: dongpd@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983744556
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Cấp thoát nước
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Methane and nitrous oxide emissions from paddy fields with no fertilizer use under continuous irrigation with treated municipal wastewater
Nơi công bố : Environmental Science and Pollution Research
Nhóm tác giả : Dong Duy Pham*, Agnes Hoki Briliana Suhono, Nobuo Kaku, Shuhei Masuda, Fumiaki Takakai & Toru Watanabe
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://link.springer.com/epdf/10.1007/s11356-020-12328-0?sharing_token=A9B7QwvZ6YxHoIvMs-h-lve4RwlQNchNByi7wbcMAY59qNHEVPT9jK3KzujRfHSZ5_PQvp051oUvMiXdaRCzeItpRnNQqvdvITDUONaLMH_55H2BUmP7adl-P-07zKt_nMqBzrCBa7GAgJmXrlj6S4_dU_q95Pw_4cOxQoJ9_GE%3D
Thông tin bổ sung:
47 Họ tên: Phạm Hiền Hậu, PGS. TS.
Email: hauph@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0911211274
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: BM KTXD Công trình biển & ĐÔBC
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Study on degree of influence of P-Delta effects on strength of Jack-up leg structures in Vietnamese conditions
Nơi công bố : VSOE2021 – the second Vietnam Symposium on Advances in Offshore Engineering
Nhóm tác giả : Phạm Hiền Hậu, Vũ Đan Chỉnh*, Đặng Đình Tuấn
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi:
Thông tin bổ sung:
48 Họ tên: TS. Trần Thị Quỳnh Hoa
Email: hoattq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983690081
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Vật lý
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Effects of annealing temperature on the structure, morphology, and photocatalytic properties of SnO2/rGO nanocomposites
Nơi công bố : Nanotechnology 32 (2020) 015201
Nhóm tác giả : Pham Van Tuan, Le Trung Hieu, Chu Manh Hoang, Hoang Ba Tuong, Vu Thi Tan, Tran Thi Quynh Hoa, Nguyen Xuan Sang and Tran Ngoc Khiem
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1088/1361-6528/abac30
Thông tin bổ sung:
49 Họ tên: TS. Trần Thị Quỳnh Hoa
Email: hoattq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983690081
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Vật lý
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: The Dependence of Structure, Morphology, and Photocatalytic Properties of SnO2 Nanoparticles Prepared via In Situ Hydrothermal Method on Annealing Temperature
Nơi công bố : J. Nanosci. Nanotechnol. 21, 2588–2594 (2021)
Nhóm tác giả : Pham Van Tuan, Le Trung Hieu, Vu Thi Tan, Tran Thi Quynh Hoa, La Quynh Nga, and Tran Ngoc Khiem
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi:
Thông tin bổ sung:
50 Họ tên: Ths. Nguyễn Hướng Dương
Email: duongnh2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0973092239
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: BM Cầu và Công trình ngầm
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Damage detection in structures using modal curvatures gapped smoothing method and deep learning
Nơi công bố : Structural Engineering and Mechanics
Nhóm tác giả : Duong Huong Nguyen, T. Bui-Tien, Guido De Roeck and Magd Abdel Wahab*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: http://dx.doi.org/10.12989/sem.2021.77.1.047
Thông tin bổ sung:
51 Họ tên: Ths. Nguyễn Hướng Dương
Email: duongnh2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0973092239
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: BM Cầu và Công trình ngầm
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Damage Evaluation of Free-Free Beam Based on Vibration Testing
Nơi công bố : Proceedings of the 8th International Conference on Fracture, Fatigue and Wear
Nhóm tác giả : Duong Huong Nguyen*, Viet Long Ho, Thanh Bui-Tien, Guido De Roeck, Magd Abdel Wahab
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-15-9893-7_3
Thông tin bổ sung:
52 Họ tên: Ths. Nguyễn Hướng Dương
Email: duongnh2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0973092239
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: BM Cầu và Công trình ngầm
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Damage detection in steel plates using feed-forward neural network coupled with hybrid particle swarm optimization and gravitational search algorithm
Nơi công bố : Journal of Zhejiang University SCIENCE A
Nhóm tác giả : Long Viet HO, Duong Huong NGUYEN, Guido De ROECK, Thanh BUI-TIEN, Magd Abdel WAHAB
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1631/jzus.A2000316
Thông tin bổ sung:
53 Họ tên: Nguyễn Thanh Sơn, Tiến sĩ
Email: sonnt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0916503775
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: BM Cơ học đất – Nền móng
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Post-Failure Characteristics of Shallow Landslides using Material Point Method
Nơi công bố : Geofluids Journal (Q1)
Nhóm tác giả : Thanh Son Nguyen, Kuo-Hsin Yang*, Chia-Chun Ho, Feng-Chi Huang
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi:
Thông tin bổ sung: * Tác giả liên hệ
54 Họ tên: TS. Phạm Thái Hoàn
Email: hoanpt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0904939887
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình BTCT
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Safety assessment of an underground tunnel subjected to missile impact using numerical simulations
Nơi công bố : Computers and Concrete
Nhóm tác giả : Duc-Kien Thai, Duy-Liem Nguyen, Thanh-Tung Pham and Thai-Hoan Pham*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus (28-2020/KHXD-TĐ).
Link/Doi: https://doi.org/10.12989/cac.2021.27.1.001
Thông tin bổ sung:
55 Họ tên: Lê Viết Cường, Thạc sĩ
Email: cuonglv2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0975181184
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: BM Toán học
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Necessary and sufficient conditions for assignability of dichotomy spectra of continuous time-varying linear systems
Nơi công bố : Automatica
Nhóm tác giả : Artur Babiarz∗, Le Viet Cuong, Adam Czornik, Thai Son Doan
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2020.109466
Thông tin bổ sung: Automatica 125 (2021) 109466
56 Họ tên: TS. Phạm Thái Hoàn
Email: hoanpt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0904939887
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình BTCT
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Prediction of residual strength of FRC columns under blast loading using the FEM method and regression approach
Nơi công bố : Construction and Building Materials
Nhóm tác giả : Duc-KienThai*, Duy-LiemNguyen, Thai-HoanPham, Quoc HoanDoan
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.122253
Thông tin bổ sung:
57 Họ tên: Phạm Hiền Hậu, PGS. TS.
Email: hauph@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0911211274
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: BM KTXD Công trình biển & ĐÔBC
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: ASSESSMENT OF REDUCED STRENGTH OF EXISTING MOORING LINES OF FLOATING OFFSHORE PLATFORMS TAKING INTO ACCOUNT CORROSION
Nơi công bố : ICOMMA 2020 – THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN MECHANICS AND APPLICATIONS
Nhóm tác giả : Phạm Hiền Hậu*, Vũ Đan Chỉnh
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi:
Thông tin bổ sung:
58 Họ tên: Tiến sĩ Vũ Minh Tuấn
Email: tuanvm@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983004286
Khoa công tác: Khoa Công trình thủy
Bộ môn công tác: BM Cảng – Đường thuỷ
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Etude numérique de l’effet de l’installation de brise-lames submergés sur l’hydrodynamique et le trait de côte de la plage de Bona, Hyères, France
Nơi công bố : XVIèmes Journées Nationales Génie Côtier – Génie Civil
Nhóm tác giả : Vũ Minh Tuấn, Yves Lacroix, Nguyen Viet Thanh
Phân loại công bố: Khác
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: 10.5150/jngcgc.2020.018
Thông tin bổ sung:
59 Họ tên: GS.TSKH. Nguyễn Minh Tuyển
Email: cuonglm@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0914177716
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Hoá học
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: The smell of coffee: the carbon atom microwave structure of coffee furanone validated by quantum chemistry
Nơi công bố : Canadian Journal of Physics
Nhóm tác giả : Vinh Van, Wolfgang Stahl, Minh Tuyen Nguyen, and Ha Vinh Lam Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1139/cjp-2019-0475
Thông tin bổ sung:
60 Họ tên: TS. Lê Bá Danh
Email: danhlb@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0984282396
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: BM Cầu và Công trình ngầm
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Fire Resistance Evaluation of Reinforced Concrete Structures
Nơi công bố : 2020 5th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD), Ho Chi Minh City, Vietnam, 2020, pp. 588-592
Nhóm tác giả : D. D. Kien, D. V. Trinh, K. T. Toan and L. B. Danh
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: doi: 10.1109/GTSD50082.2020.9303102.
Thông tin bổ sung:
61 Nội dung thông điệp:
Họ tên: Phạm Đức Thoan, TS
Email: thoanpd@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0985130218
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: BM Toán học
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Difference analogues of Second main theorem and Picard type theorem for slowly moving periodic targets
Nơi công bố : Kragujevac Joural of Mathematics
Nhóm tác giả : Duc Thoan Pham*, Nguyen Dang Tuyen and Luong Thi Tuyet
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://imi.pmf.kg.ac.rs/kjm/en/index.php?page=accepted-papers&start=348&end=357
Thông tin bổ sung:
62 Họ tên: Th.S. Phạm Văn Tới
Email: toipv@nuce.edu.vn
Số ĐT: +86905674794
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Năng lượng và MT
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Biogas production and microbial communities in the anaerobic digestion of sewage sludge under hydrothermal pretreatment with air and a catalyst
Nơi công bố : BioEnergy Research
Nhóm tác giả : Van Toi Pham, Pei-Hsun Wu, Chung-Yu Guan, Chia-Chi Chang, Bo-Liang Liu, Ching-Yuan Chang & Chang-Ping Yu*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s12155-020-10199-4
Thông tin bổ sung:
63 Họ tên: TS. Đào Anh Dũng
Email: dungda@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983176582
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Cấp thoát nước
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Improving the hydrological performance of a rainwater for drinking (RFD) system at a rural hospital in Vietnam
Nơi công bố : Journal of Water, Sanitation & Hygiene for Development
Nhóm tác giả : Gippeum Bak, Anh Dzung Dao and Mooyoung Han
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi:
Thông tin bổ sung:
64 Họ tên: TS. Đào Anh Dũng
Email: dungda@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983176582
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Cấp thoát nước
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Assessment of rainwater harvesting and maintenance practice for better drinking water quality in rural areas
Nơi công bố : Journal of Water Supply – Research and Technology – Aqua
Nhóm tác giả : Dung A. Dao, Son H.Tran, Huyen.T.T.Dang, Viet-Anh Nguyen, Viet Anh Nguyen, Cuong V. Do and Mooyoung Han
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://iwaponline.com/aqua/article/doi/10.2166/aqua.2021.076/80099
Thông tin bổ sung:
65 Họ tên: TS. Lê Bá Danh
Email: danhlb@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0984282396
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: BM Cầu và Công trình ngầm
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Experiment and FEM Modelling of Bond Behaviors between Pre-stressing Strands and Ultra–High–Performance Concrete
Nơi công bố : Journal of Materials and Engineering Structures « JMES »
Nhóm tác giả : Duy Hoa PHAM, Ba Danh LE*, Dang Tung KHUC, Thanh Quang VU, Trong Toan KHONG, Van Trinh DO, Quy Tuan NGO
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: http://revue.ummto.dz/index.php/JMES/article/view/2631
Thông tin bổ sung: 
66 Họ tên: TS. Phạm Thái Hoàn
Email: hoanpt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0904939887
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình BTCT
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Local damage of the RC tunnels under ballistic missile impact investigated by finite element simulations
Nơi công bố : Structures
Nhóm tác giả : Duc-Kien Thai, Minh-Tu Tran, Quang-Minh Phan, Thai-Hoan Pham*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.istruc.2021.01.092
Thông tin bổ sung:
67 Họ tên: PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền
Email: huyendtt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0933319368
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Cấp thoát nước
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: OIL/WATER SEPARATION TECHNIQUES USING HYDROPHOBIZED/OLEOPHILIZED GRAINS: A REVIEW OF RECENT STUDIES
Nơi công bố : International Journal of GEOMATE
Nhóm tác giả : Akihiro Matsuno, Zafar Muhammad Junaid, Takeshi Saito, Huyen Thi Thanh Dang, Pham Thanh Huyen, Tran Thi Viet Nga and Ken Kawamoto
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Dự án hợp tác quốc tế
Link/Doi: DOI: https://doi.org/10.21660/2021.81.6268
Thông tin bổ sung:
68 Họ tên: Lưu Thị Diệu Chinh
Email: luuthidieuchinh@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0363990048
Khoa công tác: Khoa Công trình thủy
Bộ môn công tác: BM XD Thuỷ lợi – Thuỷ điện
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Flood risk assessment using deep learning integrated with multi-criteria decision analysis
Nơi công bố : Knowledge-Based Systems
Nhóm tác giả : Binh Thai Pham*, Chinh Luu*, Dong Van Dao*, Tran Van Phong, Huu Duy Nguyen, Hiep Van Le, Jason von Meding, Indra Prakashh
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.knosys.2021.106899
Thông tin bổ sung:
69 Họ tên: Phạm Văn Tòng, TS
Email: tongpv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983237800
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Vật lý
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Facile Synthesis of Pd-CuO Nanoplates with Enhanced SO2 and H2 Gas-Sensing Characteristics
Nơi công bố : Journal of Electronic Materials
Nhóm tác giả : Ha Thi Nha, Pham Van Tong, Nguyen Van Duy, Chu Manh Hung & Nguyen Duc Hoa*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp quốc gia, nghị định thư
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s11664-021-08799-7
Thông tin bổ sung:
70 Họ tên: GS. TS. Trần Minh Tú
Email: tutm@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0912101173
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Sức bền vật liệu
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Free Vibration Analysis of Laminated CNTRC Plates using the pb2-Ritz Method
Nơi công bố : Journal of Mechanical Engineering
Nhóm tác giả : Dang Xuan Hung, Tran Minh Tu*, Tran Dai Hao
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường khác
Link/Doi:
Thông tin bổ sung:
71 Họ tên: Cao Thành Dũng – Tiến sỹ
Email: dungct2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0912558048
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Máy xây dựng
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Tạp chí quốc tế
Nơi công bố : Journal of Mechanical Engineering Research and Developments
Nhóm tác giả : Cao Thanh Dung*, Zadek Hartmut
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://jmerd.net/https://jmerd.net/Paper/Vol.44,No.2(2021)/78-92.pdf
Thông tin bổ sung:
72 Nội dung thông điệp:
Họ tên: Phạm Đức Thoan, TS
Email: thoanpd@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0985130218
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: BM Toán học
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Distribution value of algebraic curves and the gauss maps on algebraic minimal surfaces
Nơi công bố : International Journal of Mathematics
Nhóm tác giả : Si Duc Quang, Do Duc Thai and Pham Duc Thoan
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1142/S0129167X21500282
Thông tin bổ sung:
73 Họ tên: Trần Hoài Sơn, Thạc sỹ
Email: sonth@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983317087
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Cấp thoát nước
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Characterizing Seasonal Variation in Landfill Leachate Using Leachate Pollution Index (LPI) at Nam Son Solid Waste Landfill in Hanoi, Vietnam
Nơi công bố : Environments 2021, The Special Issue Development of Advanced Landfill Methods and Remote Sensing for Landfill Monitoring, https://www.mdpi.com/2076-3298/8/3/17
Nhóm tác giả : Son Tran Hoai *, Huong Nguyen Lan, Nga Tran Thi Viet , Giang Nguyen Hoang, and Ken Kawamoto
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Dự án hợp tác quốc tế
Link/Doi: https://doi.org/10.3390/environments8030017
Thông tin bổ sung: