Các biểu mẫu đề tài KH&CN Sinh viên

1.-Mau-dang-ky-de-tai-NCKH-SV-2020-2021

2. Mau tong hop DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN

3. Mau bao cao kiem tra tien do de tao NCKH SV 2019-2020

 

4. Mau Tom tat NCKH SV

5. huong dan viet bao cao TK de tai

6. mau nhan xet phan bien tai SV

 

7. Mẫu phiếu đánh giá đề tài SV

8. Mẫu biên bản họp hội đồng nghiệm thu

9. Mẫu tổng hợp kết quả nghiệm thu tại các HĐ